TMO Hububat Satışları (01.04.2015)

TMO Hububat Satışları (01.04.2015)

Tarih 01 Haziran 2015, 13:44 Editör

TMO Hububat Satışları (01.04.2015)

T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSĠİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bandırma Şube Müdürlüğü


KONU: Hububat satışları


Stoklarınızda bulunan yerli hububatlar (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, mısır ve çavdar) ile ithal hububatlardan (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa ve mısır) fiyatı bulunanlar aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 07-30 Nisan 2015 tarihleri arasında satışa açılmıştır.

Ekmeklik Buğdaylar:

a) Yerli Ekmeklik Buğdaylar:

şube Müdürlükleriniz stoklarında bulunan yerli ekmeklik buğdaylar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili ve/veya teminat mektubu alınarak 60 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak satılabilecektir.

b) İthal Ekmeklik Buğdaylar:

Kuruluşumuz stoklarında bulunan ve ekli listede belirtilen ithal ekmeklik buğdaylar sadece kullanıcılarına (un ve bulgur fabrikalarına) yönelik 3 aylık fiili tüketim miktarına kadar peşin bedel mukabili ve/veya 1527, 1541 ve 1546 kodlu ithal buğdaylar (12,5 proteinli) ise peşin bedel mukabili yanı sıra teminat mektubu alınarak 60 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak talep toplamak suretiyle satılabilecektir.

Bu kapsamda; kullanıcılarına yönelik olarak yapılacak ekmeklik buğday satışları için talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Şubat 2015 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) ile 2014 yılına ait fiili tüketim belgesi istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan, fiili tüketim belgesini ise kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi odalarından veya mali müşavirlerden onaylı olarak alacaklardır.)

Talep sahipleri, 2014 yılına ait un ve bulgur ihracat miktarlarını veya un ve bulgur ihracatlarının olmadığını resmi olarak belgeleyerek (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden) talep formu ile hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne müracaat edecektir.

Talep sahiplerinden, 2014 yılı fiili tüketim ve mamul madde ihracat durumunu gösteren belgelerini daha önceki satışlarda vermiş olanlardan bu belgeler istenmeyecektir.

Firmanın un ve bulgur ihracatı var ise un ve bulgur ihracatı karşılığı buğday, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 3/12’sine kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1.358, bulgur karşılığı 1.450 katsayıları esas alınacaktır.

Örneğin; herhangi bir şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir firmanın 2014 yılı fiili tüketim miktarı 120.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2014 un ihracat miktarı ise 5.000 ton olduğunu varsayalım. Buna göre; 5.000 x 1,358=6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday karşılığı olacaktır. 120.000-6.790=113.210/12=9.434x3=18.868 ton, firmanın yıllık fiili tüketiminin 3/12’si olan buğday miktarı bulunmuş olacaktır. Firmanın un ihracatı yoksa fiili tüketim miktarı 120.000/12= 10.000x3=30.000 ton olarak dikkate alınacaktır.

Makarnalık Buğdaylar:

Şube Müdürlükleriniz stoklarında bulunan ve EK-2’de belirtilen yerli ve ithal makarnalık buğdaylar kullanıcılarına (sadece makarna, irmik, şehriye ve bulgur fabrikalarına) serbest olarak, peşin bedel mukabili satılabilecektir.
Makarnalık buğday satışında 03 Nisan 2015 tarihine kadar talep toplanacaktır.

Arpalar:

Arpa satışları; aşağıda belirtilen esaslar dahilinde kullanıcılarına (yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere) yönelik talep toplanmak suretiyle 1 aylık fiili tüketim miktarı kadar, hububat alım satımıyla iştigal eden tüccarlara ise 150 tona kadar peşin bedel mukabili olarak yapılacaktır.

Fiili tüketim hesabında yem fabrikaları için 2014 yılı fiili tüketim miktarının 1/12’si, besici ve yetiştiriciler için ise talep sahiplerinin kayıtlı oldukları il/ilçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri halinde büyük baş hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise il/ilçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri halinde, kanatlı hayvan başına günde 12 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 65 gr olarak hesap edilecektir.


Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden; bu talimatımızla 150 tona kadar veya üretimde bulundukları aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şube müdürlükleriniz yetkili kılınmıştır.

Mısırlar:

Mısır satışları; sadece kullanıcılarına (yem fabrikaları ile kendi yemini imal eden besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlar) yönelik olarak yapılacaktır. Yem fabrikaları için 2014 yılı fiili mısır tüketim miktarının 1 aylık kısmına kadar satış yapılabilecektir.
Talep sahiplerinden halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Şubat 2015 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) ile 2014 yılına ait fiili tüketim belgesi istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan, fiili tüketim belgesini ise ticaret/sanayi odalarından veya mali müşavirden onaylı olarak alacaklardır)


Besici ve yetiştiriciler için kayıtlı oldukları il/ilçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri halinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise il/içe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri halinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.

Talep sahipleri bağlı bulundukları ihracatçı birliklerinden 2014 yılında mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2014 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir. (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır.

Örneğin; herhangi bir şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir firmanın 2014 yılı fiili tüketim miktarı 14.000 Ton/Yıl olsun. Firmanın 2014 için ilgili ihracatçı birliğinden aldığı mısıra dayalı mamul madde ihracatı karşılığı mısır ithalatı hak ediş miktarının ise 2.000 ton olduğunu varsayalım. Buna göre yıllık fiili tüketim 14.000 – 2.000 = 12.000 ton esas alınarak bu dönemde firmaya toplam 1.000 tona (12.000 ton/12 ) kadar satış yapılabilecektir.

Çavdarlar:
Stoklarımızda bulunan çavdarlar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın, 07-30 Nisan 2015 tarihleri arasında talep toplanmadan peşin bedel mukabili serbest olarak satışa verilecektir. Bununla birlikte çavdarlar, aynı fiyatla teminat mektubu alınarak 120 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak da satılabilecektir.

Genel Hükümler:

Talepler talep formuna uygun olarak Şube Müdürlüğü ve ürün kodu bazında alınacaktır. Satışa açılan stoklara yoğun talep gelmesi durumunda yoğun talep gelen stoklar için kod bazında tahsis yapılacaktır.

Satışlarımızla ilgili olarak hinterlandınızda gerekli duyurular yapılacaktır. Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Müracaatlar, 03/04/2015 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
Tahsis yapılan ürünler için 10/04/2015 (dahil) tarihine kadar para yatırılabilecek olup parasını yatıran veya sözleşme yapan talep sahiplerine bekletilmeksizin teslimat yapılacaktır.
03/04/2015 tarihine kadar talepte bulunup da; tahsisten ya da fiili tüketiminin altında talepte bulunmuş olmasından dolayı arpa ve mısır için 1 aylık, ithal ekmeklik buğday için 3 aylık tüketimini alamamış talep sahiplerine stoklarınızda serbest ürün bulunması halinde, talep sahibinin arpa ve mısır için 1 aylık, ithal ekmeklik buğday için 3 aylık fiili tüketim miktarına kadar satış yapmaya (03 Nisan 2015 tarihine kadar başvuru yapmış olmak koşuluyla) şube Müdürlükleriniz yetkilidir.
Talep sahipleri almak istedikleri ürünler için talep formunun ilgili yerinde sadece bilgi amaçlı işyeri belirtebileceklerdir. Tahsis yapılırken bu husus mümkün olduğu ölçüde göz önünde bulundurulacaktır.

Stokları satışa açılan şube müdürlüklerimizce talep toplama sonunda gelen fiili tüketim miktarı toplamının satışa açılan şube stoklarından fazla olması durumunda yoğun talep gelen stoklar için yapılacak tahsis işlemi, şube stoklarının talep sahiplerine ait arpa ve mısır için 1 aylık, ithal ekmeklik buğday için 3 aylık toplam fiili tüketim miktarına bölünerek bulunacak katsayının her talep sahibinin fiili tüketim miktarı ile çarpılarak satılacak ürün miktarı belirlenecektir. Talep sahiplerine yapılacak tebligatta talep formundaki talep miktarı da dikkate alınarak (Tahsis miktarının talebinden fazla olması halinde talep miktarı kadar ürün verilecektir.) satılabilecek miktar bildirilecektir.

Şayet stokları satışa açılan şube müdürlüklerimizce talep toplama sonucunda ilgili kod için gelen fiili tüketim miktarı toplamının satışa açılan aynı kodlu şube stoklarından az olması durumunda herhangi bir işleme gerek kalmaksızın talep sahiplerinin arpa ve mısır için 1 aylık, ithal ekmeklik buğday için 3 aylık fiili tüketim miktarı kadar satış yapılabilecektir.
Teslimat süre sonu tüm ürünler için 30/04/2015 mesai bitimi olarak uygulanacaktır.

Bu haber 2272 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit